I-35 narrowed to one southbound lane near Texas/Oklahoma border