Texas Senate panel to hear testimony on border security